пресса о театре

Опсэу, щытхъур гъэбагъо!

DSC 6723а 1


Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэр Уры­сыем иапэрэ зэIухыгъэ театральнэ онлайн-марафон хэлэжьагъ.

Советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ фашист техакIохэр зэхакъутэхи, Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызы­щыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэ­хъугъэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

Ульяновскэ хэкум и Димит­ровградскэ театрэу А. Островскэм ыцIэ зыхьырэр кIэщакIо зыфэхъугъэ марафоным Урысыем итеатрэхэр хэлэжьагъэх. Къыблэ-Сахалинскэ, Воронеж, Мурманскэ, нэмыкIхэм ятеат­рэхэм якъэгъэлъэгъонхэр гъэ­шIэгъоныгъэх.

МэфитIо кIогъэ зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыщтхэр къэшIэгъуаеу щытыгъ. ИнтернетымкIэ къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэхэр арых театрэхэм уасэ афэзышIыгъэхэр.

Адыгэ Республикэм и Урыс театрэу А. Пушкиным ыцIэ зы­хьырэр зэнэкъокъум хэлэжьагъ, Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм Галина Лодянавам ытхыгъэм техыгъэу режиссерэу Алена Власовам ыгъэуцугъэ къэгъэлъэгъонэу «Джэрпэ­джэжьыр» спектаклэ анахь дэгъоу онлайн-марафоным къы­щыхахыгъ.

Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызэрахьэзэ, ТекIоныгъэм и Мафэ къэзыгъэблэгъагъэхэ бзылъфыгъэхэм «Джэрпэджэ­жьыр» афэгъэхьыгъ. Апсэ емыблэжьхэу пыйхэм язэуагъэх. Заом имашIо бзылъфыгъэ тхьа­пша хэстыхьагъэр? ШIулъэгъу къабзэу гукIэ къырахьакIырэр гъатхэм икъэгъагъ Iэрам фа­гъадэзэ, щыIэныгъэр агъэлъа­пIэщтыгъ. Унагъо ихьанхэу, сабыйхэр апIунхэу гухэлъхэр яIа­гъэх. Ары шъхьае, пыйхэр яхэгъэгу заокIэ къибэнагъэх, лъыр щагъачъэ.

Бзылъфыгъэхэр пыйхэм зэрапэуцугъэхэр, ячIыгу къызэрау­хъумэрэр, ТекIоныгъэм зэрэфэзаохэрэр артистхэм едзыгъохэм къащагъэлъагъох.

«Джэрпэджэжьым» инэпсхэр

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Ирина Кириченкэм, Елена Лепиховам, Надежда Максимовам, Владислав Верещако ярольхэр узыIэпащэу къашIых. Заом имашIо гукIэ ухащэзэ, зэгъэпшэнхэр нэгум къыкIэуцох. Бзылъфыгъэр заом имашIо зэрэпхырыкIырэм ухе­гъэщэтыкIы.

Илъэси 4 хъугъэу «Джэрпэ­джэжьыр» Камернэ музыкальнэ театрэм къыщагъэлъагъо. Залым чIыпIэ нэкI зэримыIэжьым дакIоу, къэгъэлъэгъоным зы нэбгыри рэхьатэу зэремыплъырэр гукIэ къыхэтэгъэщы. Нэпсыр къызэхыхэрэм ягумэкI къыдгурэIо.

Артистхэу Кобл Зурыет, Исуп Мурат, Хьамырзэкъо Джумалдин, нэмыкIхэу рольхэр къэзы­шIыхэрэм ягупшысэ къыщыха­гъэщырэр къэгъэлъэгъоныр щыIэ­ныгъэм къызэрэхахыгъэр ары.

Грузием изаслуженнэ арти­стэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан укъыпкъырыкIмэ, къашъом ыбзэ гурыIогъошIоу зэрэщытыр непэрэ щыIакIэм еогъапшэ. Ары, къашъомкIэ шIулъэгъур, гум ихъы­кIырэр къэпIотэнхэ олъэкIы.

Пьесэр зытхыгъэмрэ режиссерымрэ язэгурыIоныгъэ къэгъэ­лъэгъоныр къыгъэбаигъ. Шъыпкъагъэ хэлъэу тарихъым щыщ хъугъэ-шIагъэхэм псэ къапагъэ­кIэжьыгъ.

«ТекIоныгъэм игъогухэр»

Марафоным ащ фэдэ цIэ зэ­рэфаусыгъэм зыкъигъэшъып­къэ­жьыгъ. Хэгъэгу зэошхом Те­кIо­ныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр игъэкIотыгъэу хэдгъэунэфыкIын тлъэ­кIыгъэгоп. Мэфэ 1418-рэ кIогъэ Хэгъэгу зэошхом игъогухэр гъа­шIэм зэрэхэмыкIокIэщтхэр къэгъэлъэгъонхэм къаIотагъ.

ГушIуагъор

Марафоным нэбгырэ мин пчъагъэ еплъыгъ. Къэгъэлъэгъон­хэм уасэ афэзышIыгъэхэм, ама­къэхэр Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зы­хьырэм фэзытыгъэхэм ащыщхэм гъэзетеджэхэр тигуапэу ащытэгъэгъуазэх.

Медицинэм иIофышIэу Борсэ Мыхьамэт, республикэм общественнэ движениеу «Адыгэ Ха­сэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Санкт-Петербург щы­псэоу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софэ, Испанием Iоф щызышIэу, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, композиторэу Хъупэ Мурат, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмар, Теуцожь районым икъулыкъушIэу Тыгъужъ Теуцожь, культурэм иIофышIэу Къэзэнэ МулиIэт, Камернэ музыкальнэ театрэм икъэгъэлъэгъонхэм бэрэ яплъыхэрэ Ольга Перегудовар, Ольга Серебрянскаяр, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым щыпсэурэ Хьатикъое Мурат, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым щыщэу ПакIэ Рамет, нэмыкIхэм амакъэхэр Камернэ музыкальнэ театрэм фатыгъэх, фэгушIуагъэх.

— «Музыкальнэ спектаклэ анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр хэгъэгу зэнэкъокъум къызэрэщытфагъэшъошагъэр лъэшэу тигуапэ, тиIофшIагъэ уасэ фэзышIыгъэхэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIои­гъу, — къытиIуагъ АР-м и Камернэ музыкальнэ театрэ ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — Культу­рэмкIэ министерствэм, зэкIэ къыт­фэгумэкIыгъэхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ Камернэ музыкальнэ театрэу ­Адыгэ Республикэм ищытхъу искусствэм лъагэу щызыIэтыгъэм тыфэгушIо, игъэхъагъэхэр фэбэгъонхэу Тхьэм тыфелъэIу. Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэр орэпсэу!

ЕмтIылъ Нурбый.

29 апреля - Международный день танца

к днб танца 1

 

29 апреля - Международный день танца
12:28 29.04.2020
Автор: Елена Маркова
Издавна на Кавказе к танцу отношение особое! Но не каждый делает танец своей профессией. Солист балетной труппы Камерного музыкального театра им.Адама Ханаху Джумальдин Хамерзоков много лет занимается хореографией профессионально в разных направлениях — классическими и народными танцами, работает с молодежью, показывая своим примером, что танец — это не просто отточенные движения под музыку, а целая жизнь, прожитая на сцене. Кто-то может рассказать историю жизни словами, кто-то в песне, а танцующий человек передает ее своими чувствами, уверен хореограф.

Мечта

Впервые Джумальдин Хамерзоков вышел на сцену, когда ему исполнилось 6 лет: в Хакуринохабле образцовый детский ансамбль «Абадзехи» под руководством Рустема Тлишева стал для него второй семьей.

— В отличие от многих ребят, которых привели мамы, я пришел сам. Уже тогда твердо решил, что буду профессиональным хореографом. Красота адыгского танца завораживала меня — я не просто танцевал, я жил танцем, — говорит Джумальдин.

Хореографы-профессионалы из Адыгейского республиканского колледжа искусств знают, что порой по-настоящему талантливые танцоры- самородки есть именно в аулах, на сценах районных ДК, в любительских и детских ансамблях. В 2001 году Джумальдин стал одним из воспитанников «Абадзехов», которого решили «посмотреть» в колледже. Подросток сумел так построить свое выступление, станцевать так задорно, что решение о приеме его в колледж педагоги приняли молниеносно. На отделении хореографии появился новый студент.

Мечта любого студента и выпускника хореографического отделения колледжа — стать артистом лучшего танцевального коллектива республики — ансамбля «Нальмэс». Тогда для восторженного паренька, пришедшего из адыгского танцевального коллектива, других танцев, кроме кавказских, не могло быть. И вдруг на занятиях он знакомится с классическим танцем, с балетом, с танцами народов России. Историко-бытовой танец стал одним из любимых предметов. От своих педагогов он ежедневно узнавал много нового: история каждого танца — балетного, классического, народного — становилась не просто описанием движений, а рассказом о создании каждого произведения.

— Большую роль в становлении меня как хореографа сыграл Аслан Мухарбиевич Исупов. Добрый, отзывчивый, внимательный — он рядом еще с моих студенческих лет. Мне было 13 лет, когда я встретил его, и только сейчас осознаю, что благодаря ему стал не просто танцором, а артистом. По-человечески, по-отцовски он спрашивал: «Джумальдин, ты обедал? Голодным не приходи!» Шел со мной в столовую колледжа, покупал еду и следил, чтобы я поел, и только тогда он разрешал приступить к занятиям,— с благодарностью вспоминает танцор.

Учитель

После окончания колледжа с красным ди­пломом молодой и амбициозный танцор Джу­мальдин Ха­мерзоков по­пробовал себя в качестве танцора ансамбля… «Ка­зачья воль­ница».

— И у горцев, и у казаков — кровь горячая, южная, а танцы — яркие, сочные, с элементами акробатики — для меня стали прекрасной хореографической школой, — вспоминает танцор.

Сейчас за плечами молодого хореографа работа в прославленных коллективах республики — государственном ансамбле народной песни и танца Адыгеи «Исламей», государственном академическом ансамбле народного танца Адыгеи «Нальмэс», камерном музыкальном театре им.Адама Ханаху. Джумальдин в составе этих коллективов получил уникальный опыт, выступал на лучших сценах мира — в США, Турции, Сирии, Италии, исполняя сольные партии.

Взрослея, он осознал, что сохранение национальной культуры, нацио­нального танца — это не только задача педагогов колледжа, а их, выпускников, обязанность. Получив образование, они могут научить детей не только танцу, но и традициям, обычаям, искусству. Решение было принято: молодой хореограф посвятил себя педагогике. Вскоре на побережье Черного моря — в месте исконного проживания приморских шапсугов — узнали о создании ансамбля национального танца. Молодой хореограф решил передать накопленный опыт подрастающему поколению. В 2011 году он стал руководителем детского ансамбля кавказского танца «Нарты Шапсугии» в Сочи.

к дню танца 3

— У меня был огромный ансамбль — больше 70 человек танцевали под моим руководством. Мы выступали на сценах Москвы, Нальчика, Ставрополя, Ростова, я получил звание «Хранитель наследия России». Но различные бюрократические трудности не дали мне развернуться в полную силу. Рад, что несколько выпускников моего ансамбля решили посвятить свою судьбу танцу, а другие — до сих пор блещут на адыгэ джэгу, — с гордостью говорит Джумальдин.

Артист балета

Вернувшись в Адыгею, Джумальдин в первый же вечер встретился со своим педагогом Асланом Исуповым — главным балетмейстером Камерного музыкального театра. Через неделю он уже вышел на сцену театра в качестве артиста балета.

— Первая моя встреча с театром была еще в годы учебы в колледже. Аслан Исупов приглашал нас на спектакли — для опыта, для общего развития. Здесь в 2002 году я впервые вышел на сцену — в мюзикле «Моя прекрасная леди» я участвовал в танце… со стульями. Это было так не похоже на все то, чем я занимался раньше, отличалось от тех танцев, к которым привык, — вспоминает артист.

Танцору больше всего пришлось по нраву театральное разнообразие. Если в танцевальных коллективах одно и то же движение, прохождение, танцевальный рисунок ежедневно отрабатывают до автоматизма, то в театре каждый день не похож на предыдущий. Сегодня — принц, завтра — купидон, послезавтра — солдат.

Джумальдин Хамерзоков солирует в хореографических номерах всех без исключения спектаклей, идущих в Камерном музыкальном театре. Он с легкостью перевоплощается в сказочные образы, в «амурчиков» и фрачных героев музыкальных комедий. В мюзикле «Бегите, кони!» ему приходится перевоплощаться несколько раз — из полицейского в героя-романтика и из бродяги в респектабельного волонтера.

— Я люблю спектакли сильные, контрастные — те, где можно играть! Зритель видит чувства актеров — они ведь постоянно на сцене. А как нам, хореографам, передать чувства и эмоции своего персонажа за три–четыре минуты танца? Ведь если станцуешь неискренне, спадет накал спектакля, упадет эмоциональный фон. Потому я танцую так, чтобы зритель увидел не механические движения под музыку, а маленькую жизнь, чью-то судьбу, любовь, разлуку, злость, радость! — не скрывает эмоций Джумальдин.

к дню танца 2

В любимом им мюзикле «Бегите, кони!» в одном номере — дуэте влюбленных Айзи и Венди — Джумальдин и его партнерша Юлия Аксенова танцуют на втором плане. Ставя хореографический номер, Аслан Исупов руководствовался главным принципом: «Главное — чувства, а потом — исполнение». Солистам балета была дана установка — человек, «танцующий чувствами», может управлять зрительным залом. И хореографам это удалось — зрители слушали певцов, но смотрели танец, настолько ярким и эмоциональным он был.

— Сцена театра дает больше возможностей для творчества танцора. Ты не просто танцуешь — ты полноправный участник спектакля. Горожанин, слуга, солдат, разбойник, амур — где еще было бы возможно примерить на себя все эти образы?! — рассказывает Джумальдин.

Художественный руководитель музыкального театра Юнус Сулейманов считает артистов балета не просто актерами в спектаклях:

— Танцевальные номера делают наши спектакли динамичнее, веселее, фееричнее. Без балета даже веселая комедия может превратиться в статичную смену картинок — подобно просмотру диафильма. Джумальдин на сцене и в детской сказке, и в мюзикле, рассчитанном на взрослую аудиторию, естественен. Ему не надо играть в танце — он живет им!

Хореографическая сказка

Свою мечту об ансамбле Джумальдин Хамерзоков все же воплотил. Сегодня он — преподаватель хореографии Центра развития современного искусства «Шпаргалка». Под его руководством более 50 детей в возрасте от 6 до 10 лет обучаются танцевальному искусству. Как педагог он ведет занятия не только у хореографов, но и у вокалистов, обучая их основам кавказского танца.

— Танец — это труд, и потому дети должны быть подготовлены, физически развиты. Без этого невозможно получить положительный результат. В первую очередь танцор — спортсмен, — раскрывает секреты мастерства Джумальдин.

Обучающиеся в «Шпар­галке» уже имеют в репертуаре танцы «Кавказский джэгу» и «Къафъэ», танцуют в парах. Как педагог, Джумальдин знает, что сначала надо увлечь ребенка, сделать занятие интересным, объяснить смысл выполняемых действий — что танцевать, откуда про­изо­шел этот танец...

— Дети маленькие, поэтому зачастую приходится самому выдумывать настоящие сказки — с чудесами, героями. И только потом — ставить танец-историю, — рассказывает хореограф.

Аскер Русланович, папа сестер-близняшек Анжелы и Марины, регулярно наблюдает за работой педагога:

— Мои дочери на занятиях по хореографии не только учатся танцевать, Джумальдин Абубачирович действительно работает с детьми — рассказывает, разъясняет. Каждое занятие для девочек — это эмоции, впечатления, новая история — не только танца, а каждого движения. Он объясняет, почему нужно делать так, а не иначе. Он сам — танцующий педагог, и я рад, что мои маленькие артистки учатся у него.

За успехами своего студента следит его педагог — народный артист Адыгеи, заслуженный артист Грузии Аслан Исупов:

— Я всегда горжусь своими учениками, вне зависимости от того, посвятили они себя танцу или выбрали другую стезю в жизни. Джумальдин рос на моих глазах — не только физически, но и как танцор. У него есть то, чего не хватает многим профессионалам: он видит танец в перспективе. Все эти годы он верен своей мечте — быть «в танце». На удивление естественно он себя чувствует и на сцене, и в роли педагога-хореографа детского коллектива.

Посвятивший себя хореографии Джумальдин Хамерзоков уверен, что каждый танец — это маленькая жизнь, прожитая на сцене. А насколько она будет яркой — зависит только от него — человека танцующего.

Елена МАРКОВА. "Советкая Адыгея"

"Голос Адыга"

Шэн-хабзэхэр зэрахьэ

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу щэкIох.IMG_5931.jpg

Адыгеим итхэкIо цIэрыIоу КIэрэщэ Тембот 1948-рэ илъэсым СССР-м и Къэралыгъо премие къыфагъэшъошагъ. «Насыпым игъогу», «Типшъашъэхэр», «Ны Iу­шым ыпхъу», «Шапсыгъэ пшъашъ», нэмыкIхэри еджакIохэм непи агу рехьых. ТхакIом итворчествэ искусствэм иIофышIэхэм зыфагъазэ, итхыгъэхэм атехыгъэ къэ­гъэлъэгъонхэр театрэхэм ащагъэуцух.

Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм КIуращынэ Аскэрбый «Шапсыгъэ пшъашъэр» щигъэуцугъ. Сулейманов Юныс «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» Iоф дишIагъ, Камернэ музыкальнэ театрэм къыщагъэлъэгъоным фигъэхьазырыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэмрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу, адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо июбилейнэ медаль зыфагъэшъошэгъэ Абэнэкъо Рустамрэ роль шъхьа­Iэхэр къа­шIых. Сурэрэ Лэукъанрэ яоб­разхэр нэгум къыкIагъэуцох.

Артистхэу Бэгъ Алкъэс, Андроник Подурян, Елена Лепиховам, Светлана Корневам, ЛIый Бэлэ, Кобл Зурет, Виктор Серебрянскэм, Сергей Русалимовым, Александр Степановым, Уджыхъу Руслъан, Владислав Верещако, нэмыкIхэм рольхэр къашIыгъ.

— Спектаклэр гъогогъу 12 къэдгъэлъэгъуагъ, — къытиIуагъ Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. – ЦIыфхэр езэщыхэрэп, джыри еплъыхэ ашIоигъоу къызыдгъэлъэгъощт мафэм къыкIэупчIэх.

— Сурэ ироль лъэшэу сшIогъэ­шIэгъон, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыщызэIупхынхэм фэшI шIыкIабэ къэбгъотын фае, — къыти­Iуагъ Ирина Кириченкэм.

— Къэгъэлъэгъоным тыхэлажьэзэ, ныбджэгъу тызэфэ­хъугъ, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ артистхэу Абэнэкъо Рустамрэ Бэгъ Алкъэсрэ. Лъэпкъым итарихъ тызыIэпещэ.DSC0889320x30.jpg

— Сурэ ироль къэзышIырэ Ирина Кириченкэр адыгэ пшъа­шъэу къытщыхъугъ. Ролым гукIэ зыритыгъ, — къытиIуагъ сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ. — Адыгэ шъуашэр, тихабзэхэр дахэу зэрехьэх.

— Адыгэмэ ятарихъ зэрэбаир режиссерэу Сулейманов Юныс зэгъэфагъэу ыгъэпсыгъ, — игу­пшысэхэм тащегъэгъуазэ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек. – Спектаклэм лъэпкъхэр зэфещэх.

Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ, къа­шъохэм гупшысэу ахэлъыр къэгъэлъэгъоным къыхэщы. Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ иорэдышъохэр спектаклэм щагъэ­федагъэх.

— Блащэпсынэ гурыт еджапIэм сыщеджэзэ КIэрэщэ Тембот ытхыгъэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъон­хэр къэтшIыщтыгъэх, джы спектаклэхэм тяплъызэ зэгъэпшэнхэр тэшIых, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм хэтэу Болэкъо Аслъан. — ЗэхэщакIохэм гъунэ имыIэу тафэраз.

ШIулъэгъу мэкъамэхэр

СкрипкэмкIэ шIулъэгъу мэкъа­мэхэр къегъэIогъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Камернэ музыкальнэ театрэм щыкIощт.
А. Вивальди, И. Бах, В. Моцарт, П. Чайковскэм, нэмыкI композиторхэм аусыгъэхэр зэхахьэм щыIущтых. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым музыкантхэм пэщэныгъэ адызэрихьащт.

"ФэгушIощтых, дэуджыщтых"(Газета "Адыгэ макъ")

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

image-9.jpgРеспубликэм изаслуженнэ артистэу Александр Степановым ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр театрэм щыкIощт.

Ж. Брикер икомедиеу «НэхэмкIэ плъэгъурэр пшIошъ умы­гъэхъу», Ж. Оффенбах иопереттэу «Еленэ дахэм», Андрей Семеновым икомедиеу «Старомоднэ амурхэм», В. Шекспир икомедиеу бырсыр бащэ къызыхэкIырэм упэуцун зэрэплъэкIыщтым, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэхэм Александр Степановым рольхэр къащешIых.

Музыкальнэ театрэм Iоф щып­шIэныр IэшIэхэп. Александр Степановым къызэрэхигъэщыгъэу, роль пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу зыфегъэхьазыры. Артистыр къы­зэрэгущыIэрэм дакIоу, орэд къеIо, къэшъо. Искусствэр зыгъэбаирэ амалхэр егъэфедэх.

Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс Александр Степановым къыщытхъугъ, сэнэхьатэу къыхихыгъэм зэрэфэшъыпкъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Театрэм щыкIорэ къэгъэлъэгъон­хэм цIыфыбэ яплъы. Композиторхэу Андрей Семеновым, Михаил Арзумановым, Александр Гончаровым, нэмыкIхэм аусыгъэ­хэр къэгъэлъэгъонхэм ащэжъынчых. Ф. Лоу имюзиклэу бзылъфыгъэ дахэм ехьылIагъэр непэ театрэм къыщагъэлъэгъощт. Къашъохэр Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан ыгъэуцугъэх. Александр Степановыр, Ирина Кириченкэр, Елена Лепиховар, нэмыкI артистхэр къэгъэ­лъэгъоным щытлъэгъущтых.

И 13-м къызэIуахы

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм илъэсыкIэ IофшIэгъур Iоныгъом и 13-м ригъэжьэщт.

И 13-м къызэIуахы

— «Опереттэр сишIулъэгъу» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонымкIэ илъэс IофшIэгъур тыублэщт, — къытиIуагъ Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зы­хьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — Опереттэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъон. Искусствэм ыбзэ гурыIогъошIоу зэрэщытыр зэхахьэм къыщыдгъэлъэгъощт.

Галина Лодяновам ытхыгъэм техыгъэхэу классикэм хэхьагъэхэ произведениехэр зэхахьэм къыщаIощтых. И. Кальман, И. Штраус, Ф. Лоу, Ж. Оффенбах, фэшъхьафхэм яопереттэхэм къахахыгъэхэ ариехэр артистхэм къаIощтых, къашъохэр къагъэлъэ­гъощтых. Опереттэр музыкальнэ жанрэм щагъэлъапIэ, сэмэркъэу зыхэлъ едзыгъохэр театрэр зышIогъэшIэгъонхэм псынкIэу къагурэIо.

Камернэ музыкальнэ театрэм шэнышIу зэрэфэхъугъэу, Iоныгъо мазэм и 13-м пчыхьэзэхахьэу щыIэщтыр рагъэжьэным ыпэкIэ зэнэкъокъухэр яIэщтых. Культу­рэм, искусствэм афэгъэхьыгъэхэ уп­чIэхэр зэхэщакIохэм къатыщтых, джэуапхэр анахь дэгъоу къэзытыжьыхэрэм шIухьафтынхэр афа­шIыщтых. Театрэм и Илъэс Камернэ музыкальнэ театрэм Iоф­шIэн дэгъухэмкIэ хигъэунэфыкIыщт.

Сурэтхэм арыхэр: Камернэ музыкальнэ театрэм иартистхэр.

Щытхъур Къырым къыщахьыгъ

Ижъырэ искусствэм фэгъэхьыгъэ я ХХI-рэ Дунэе фестивалэу «Боспор агонхэр» зыфиIорэр Керчь щыкIуагъ. Европэм, Азием ятеатрэхэр зэнэкъокъум щызэIукIагъэх.

IMG 5568

Источник...

Керчан очаровали артисты из Адыгеи

Сегодня в рамках фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи представили оперетту Ж.Оффенбаха «Прекрасная Елена» в исполнении камерного музыкального театра Республики Адыгея им. А.А.Ханаху..

Этот театр впервые выступает в Керчи. Представленная оперетта является новым прочтением античного мифа о похищении Елены. Герои спектакля являют собой острую ироничную пародию на современное общество.

В некоторых сценах артисты выходили на сцену прямо из зала, легкость подачи, юмор и мастерство артистов буквально очаровали керчан, которые не уставали аплодировать гостям.

Источник

сми

 

Камерный музыкальный театр Адыгеи примет участие в международном фестивале античного искусства

Камерный музыкальный театр им. А. Ханаху станет участником XXI международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Коллектив покажет спектакль «Прекрасная Елена».

image 6 1

Источник:

Камерный музыкальный театр Адыгеи выступит на фестивале «Боспорские агоны»

«Прекрасная Елена» из Адыгеи зазвучит в Крыму

10d9fe6d373d7166ef25486c9bc1db11

Источник:

ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчыхьэзэ­ха­хьэ Кощхьаблэ щыкIуагъ.

IMG 0935

КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэ къэгъэлъэ­гъоныр режиссерэу Сулейманов Юныс ыгъэуцугъ. Орэдышъоу спектаклэм щыIурэр зэлъашIэрэ композиторэу Тхьабысым Умарэ ыусыгъ.

— 2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. Хэгъэгу зэошхом офицерэу хэлэжьэгъэ Тхьабысым Умарэ псаугъэмэ, ыныбжь мыгъэ илъэси 100 хъущт. Ахэр къыдэтлъытэхи, композиторым ирайон гупсэ музыкальнэ спектаклэр къыщыдгъэлъэгъонэу мурад тшIыгъэ, — къытиIуагъ Камернэ му­зыкальнэ театрэм ихудо­жественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс.

2018-рэ илъэсым я ХVI-рэ фестивалэу «Пшызэ театральнэр» Краснодар щызэхащагъ. ОсэшI купым хэтыгъэх Москва, Москва хэкум, Санкт-Петербург къарыкIыгъэхэ театровед, критик цIэ­рыIохэу Алексей Садовскэр, Олег Лабозиныр, Глеб Ситковскэр, Оксана Кушляевар, нэмыкIхэри.

Читайте полностью:

 

В Адыгее к 100-летию композитора Умара Тхабисимова в ауле Кошехабль пройдет спектакль

В основе постановки лежит повесть основоположника национальной литературы Тембота Керашева, а украшением стала музыка выдающегося адыгского композитора. В Камерном музыкальном театре им.А.А.Ханаху этот спектакль идет три сезона. От остального репертуара его отличают положенные в основу литературное и музыкальное произведения деятелей Адыгеи. Образы повести Тембота Керашева «Месть табунщика» оживил на сцене музыкального театра режиссер Юнус Сулейманов.

Еще в 2016 году театр, на сцене которого идут мировые классические оперетты, мюзиклы и разножанровые спектак­ли, обратился к национальной драматургии. Постановка «Табунщик и гордая девушка», насыщенная вокалом и живой симфонической музыкой, погружает зрителя в события позапрошлого века.

Тембот Керашев в своей повести создал образ думающего и сомневающегося молодого парня, который в итоге выбрал в жизни верный путь.

Время действия — конец XIX века, место действия — один из адыгских аулов. Главный герой — простой табунщик Лаукан — влюбился в гордую девушку Суру. Парень-сирота с непростой судьбой завоевывал сердце избалованной аульской красавицы. На протяжении двух актов два героя вместе преодолевают перипетии судьбы на пути к своему счастью.

У этой постановки есть давняя предыстория. В далеком 1987 году, будучи режиссером адыгейской труппы драмтеатра, тогда молодой режиссер Юнус Сулейманов поставил эту пьесу, но в драматическом ключе. Тогда же композитор Умар Тхабисимов написал к постановке музыку. Спустя почти 30 лет эти труды вновь оказались востребованными. Аранжировки для симфонического оркестра выполнил заслуженный артист Адыгеи Аркадий Хуснияров, который также дирижирует оркестровой группой в спектакле.

Роль Лаукана исполняет артист Кабардино-Балкарского музыкального театра Рустам Абаноков. Черкешенку Суру играет заслуженная артистка Адыгеи Ирина Кириченко. Также для участия в постановке приглашен ансамбль творческого объединения «Ошад» — «Ащэмэз», который исполняет в спектакле старинные адыгские песни.

Режиссер Юнус Сулейманов сохранил авторский дух повести, но немного сместил акценты. Социальную линию конфликта разных сословий (представителей знати орков и народа — фокотлей) он отодвинул на второй план.

— На первый план вышла извечная тема любви и взаимоотношений, которая актуальна во все времена и понятна публике любого возраста. На глазах зрителей главная героиня из своенравной капризницы пре­вращается в чуткую любящую девушку, для которой любовь становится выше материальных благ, — рассказала «СА» заведующая литературной частью театра Галина Лодянова, которая вместе с режиссером Юнусом Сулеймановым работала над инсценировкой и созданием диалогов.

Стихи для вокальных партий главных действующих лиц написал заслуженный артист Адыгеи Станислав Сиюхов.

Герои поют сольно, дуэтами и в хоре, а гармоничными связками между сценами становятся хореографические номера в постановке балетмейстера — заслуженного артиста Грузии, заслуженного деятеля искусств Адыгеи Аслана Исупова.

Около полусотни костюмов, соответствующих времени и национальным особенностям, создала художник-модельер Карина Пигасова. Сценографией занимался заслуженный художник Адыгеи Рамазан Сиюхов.

За три сезона спектакль увидели не только в столице республики. В 2018 году он был показан в Краснодаре на фестивале «Кубань театральная» им.Куликовского и получил награду за лучшее музыкальное оформление.

В Кошехабле показ спектакля состоится 30 апреля.

влаопф

Источник

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ЩыIэныгъэр къагъэлъагъо

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу зэ­хи­щагъ.

IMG 1529 1

Источник...

Доктор для фортепиано. О второй профессии музыканта, артиста-вокалиста Владислава Верещако

Владислав Верещако — профессиональный музыкант. После окончания музыкального училища в Майкопе учился в консерватории, работал в Казанском театре оперы и балета. С 2004 года он артист-вокалист Камерного музыкального театра им.А.Ханаху. Настройка фортепиано для него приятное хобби, ставшее второй профессией, о которой не догадываются не то что зрители, но и многие коллеги по театральному цеху.

— От правильной настройки инструмента зависят красота и чистота звука, упругость клавиш, множество нюансов, ничего не говорящих несведущему человеку. На расстроенном фортепиано невозможно показать всю красоту музыкального произведения. И для нас, пианистов, настройщик не просто технический мастер, а высококлассный музыкант. Чем выше его квалификация, тем качественнее его работа, — уверена преподаватель детской школы искусств №1, концертмейстер Елена Фоменко.

Читайте статью...

влад

ART 1740 fill 400x601

 

Непэ театрэм и Дунэе маф

ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIы

Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр Адыгэ Республикэм щэкIох. Гъэтхапэм и 25-м къыщыублагъэу хэгъэгу Iофтхьабзэхэм театрэхэр ахэлажьэх.

logo

IMG 0053

Непэ театрэм и Дунэе маф

Ждем «Обыкновенного чуда»

 

    Камерный музыкальный театр РА им. А.А. Ханаху в рамках творческого форума «Кубань театральная» показал музыкальный спектакль по мотивам произведения Тембота Керашева «Табунщик и гордая девушка» на музыку Умара Тхабисимова.

— Наш театр неоднократно принимал участие в фестивале «Кубань театральная», — рассказывает художественный руководитель Юнус Сулейманов. — Однако в этом году наше выступление можно назвать особенно успешным. Театр стал победителем в номинации «Лучшее музыкальное оформление. За создание музыкального спектакля».

    В оригинале произведение носит название «Месть табунщика». В постановке использована музыка композитора Умара Тхабисимова в обработке Аркадия Хусниярова и Михаила Арзуманова. Главные роли в спектакле исполнили заслуженная артистка Республики Адыгея Ирина Кириченко и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, ведущий солист Государственного музыкального театра КБР Рустам Абаноков.

Юнус Сулейманов - о создании музыкального театра и любви зрителей

 

 

 

 «Наше искусство - путь по лезвию ножа. Чуть в сторону - и легко можно свалиться в неуспех. Если у режиссёра или зрителя не хватает вкуса, спектакль сразу провисает. Поэтому привить вкус зрителю - основная цель театра», -  считает худрук Камерного музыкального театра Адыгеи, лауреат премии имени братьев Соловьёвых.

 image 1

Заслуженная награда

- Что для вас значит присуждение главной премии Майкопа?

 - Это большая честь. Братья Соловьёвы были не только отличными врачами, но и меценатами строительства Пушкинского дома, где сегодня активно работают два театра республики. Помимо этого, они организовали в Майкопе театральный кружок, в котором один из братьев, Василий Фёдорович, был даже  режиссёром. Об этом мне рассказал их праправнук, композитор и дирижёр-постановщик Московского театра оперетты Андрей Семёнов, который тесно сотрудничает с нашим театром. 

Считаю, что премия заслужена не только мною - она в равной степени принадлежит нашему коллективу и тем людям, которые помогали  становлению и развитию театра.

 - В этом году Камерному музыкальному театру Адыгеи исполняется 25 лет. Каковы его самые главные достижения?

 - Умение преодолевать трудности и приумножать свой репертуар в интересах зрителя. В 90-е годы я обратился к министру культуры республики Адаму Ханаху с предложением создать в Адыгее музыкальный театр. Многим тогда казалось: о каком театре речь, когда людям месяцами не платят зарплату, когда страна на глазах разваливается? Но, несмотря ни на что, вместе с Адамом Ханаху, его первым заместителем Анзауром Тлехучем и председателем Адыгейского отделения Союза театральных деятелей Заурбием Зеховым мы начали делать первые шаги по созданию театра, музыкальным руководителем был назначен Мурат Хупов. Скептиков было много. Но мы творим уже 25 лет! За это время на сцене театра было поставлено около 70 спектаклей.

Культура: «Кубань театральная-2018». Первые впечатления

 На протяжении трех десятилетий этот фестиваль является поводом для впечатлений, размышлений, анализа. В этом году он традиционно стартовал 15 ноября – в день рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии М.А. Куликовского. Сегодня он носит его имя, а когда-то Михаил Алексеевич был главным первым зрителем и его непререкаемым авторитетом. Сегодня ему всё еще нет равных, хотя в последние годы в городе, да и в крае появилась интересная режиссура.

 После трех дней работы (а это, поверьте, нелегкий труд) уже понятно, что фестиваль будет интересным. И у него есть особенность. На сцене появилась драматургия на кубанскую тему. Точнее можно было бы это назвать инсценировками. Сразу три местных автора получили свое воплощение. Владимир Рунов в Краевом академическом театре драмы был представлен спектаклем «Мартышка», Тембот Керашев – повестью «Месть табунщика», тогда как Виктор Лихоносов в Музыкальном театре им. Леонарда Гатова – одноименной постановкой «Наш маленький Париж». Это масштабное действие, где главным героем становится Краснодар (Екатеринодар), будем надеяться, получит достойную оценку взыскательного жюри. Его осмыслению, анализу мы, впрочем, уже посвятили немало строк. Хотя, наверное, он заслуживает и новых, глубоких размышлений. Но формат статьи не позволяет этого сделать. Ведь «Кубань театральная» лично для меня важна своей возможностью посмотреть те спектакли, что приехали из дальних уголков края.

Новости

Национальный проект «Культура»
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до...
Отмена спектакля "Продайте мужа" !
Внимание! Отмена спектакля " Продайте мужа", который должен был состояться 24 июля...
Памятка "Всероссийская перепись населения"
Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея разработана памятка о способах участия во Всероссийской переписи населения 2020 года.
Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им.А.А.Ханаху присоединился к Всероссийской акции «Мы Россия» и организовал праздничный концерт во дворе
12 июня наша страна отмечала государственный праздник – День России.В условиях пандемии, когда отменены массовые мероприятия, жители нашей страны нашли...
В День России Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им.А.А.Ханаху организует концерт во дворе
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. В 2020 году в рамках празднования Дня России будет...
12 июня - День России
Фирменный стиль 5.13 МБ Презентация 8.86 МБ...
Все новости
Камерный музыкальный театр республики Адыгея им. А.А. Ханаху

Адрес: Россия, Республика Адыгея Майкоп, Краснооктябрьская улица, 61

Телефон приемной: +7 (8772) 52-41-83

Телефон бухгалтерия: +7 (8772) 52-30-66

Телефон кассы: +7 (8772) 52-09-22

Телефоны администрации: +7 (928) 467-44-77

Email: kmt93@list.ru

График работы кассы: